TOUR ẤN ĐỘ: NEPAL HÀNH HƯƠNG VỀ ĐẤT PHẬT (10N9Đ)
  • Bảo tàng Indira Gandhi
  • Đền Gurudwara Bangla Sahib
  • Bodhgaya - Bồ Đề Đạo Tràng
Đặt ngay